Giới thiệu
Thông điệp tháng

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế và sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung ngày càng khó khăn, nhất là năm 2012. Doanh thu vận tải thực hiện 9 tháng năm 2012 mới chỉ đạt 65% so với kế hoạch; doanh thu khối công nghiệp và khối xây dựng cơ bản  liên tục giảm từ 2009 đến nay; chỉ có khối cảng doanh thu có tăng hơn so với những năm trước. Trước tình hình đó, Tổng công ty đã đề ra hướng đi và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp để tháo gỡ khó khăn ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển như: củng cố kiện toàn bộ mỏy tổ chức, tạo sự thống nhất và kỷ cương trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh từ trờn Tổng công ty đến các đơn vị thành viờn tạo nờn sức mạnh tổng hợp trong sản xuất kinh doanh; duy trỡ cỏc hợp đồng lớn với cỏc khỏch hàng truyền thống, đối tỏc chiến lược đồng thời tích cực tìm kiếm thêm nguồn hàng; tăng cường đầu tư đổi mới trang thiết bị ỏp dụng tiến bộ kỹ thuật tiờn tiến trong sản xuất để tăng năng xuất; rà soát, trấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các lĩnh vực; cắt giảm, tiết kiệm chi phí. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cụng ty được duy trì và tương đối ổn định, người lao động có việc làm, thu nhập được đảm bảo.

Bảng Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty từ năm 2009 đến 2012

năng lực sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook