Giới thiệu
Thông điệp năm

Chiến lược phát triển đội ngũ phương tiện của Tổng công ty từ nay đến năm 2020 với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa, tăng sức mạnh cạnh tranh; đáp ứng nhu cầu vận chuyển 10 -13 triệu tấn/năm hàng hóa bằng đường thủy nội địa chiếm khoảng 25% thị phần vận tải sông Miền Bắc và Miền Trung. Tổng doanh thu toàn Tổng công ty tăng bình quân hàng năm 8-10%. Trong đó doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải thuỷ là 600 – 800 tỷ đồng.

Định hướng đến năm 2030: Tổng công ty sẽ hoàn thiện công việc công nghiệp hóa hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Ngành. Trong giai đoạn này, ngoài các nguồn vốn như vốn chủ sở hữu, huy động từ nội bộ, vay tín dụng và phát hành cổ phiếu Tổng công ty sẽ cố gắng tìm kiếm các đối tác có tiềm năng lớn, tài chính mạnh để liên doanh, liên kết thực hiện các dự án trung và dài hạn. Xây dựng Tổng công ty thành đơn vị mạnh cả về thế và lực; trở thành đơn vị có thương hiệu không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook