Giới thiệu
Lãnh đạo tổng công ty

Ngày 12/3/1997 chi bộ đảng cơ sở Tổng công ty đường sông miền Bắc được thành lập gồm 15 đảng viên. Ngay từ khi thành lập, chi bộ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Bộ Giao thông vận tải.

Cùng với sự phát triển của Tổng công ty, đến tháng 8 năm 1997, chi bộ được nâng cao thành Đảng bộ cơ sở Cơ quan Tổng công ty Đường sông miền Bắc theo Quyết định số 64/TC-ĐU ngày 20 tháng 8 năm 1997 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Bộ Giao thông vận tải. Để phù hợp với quy mô tình hình tổ chức hoạt động của Tổng công ty, theo đề nghị của Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan Bộ Giao thông vận tải có quyết định số 150/QĐ-TV ngày 25/7/2007đổi tên Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Đường sông miền Bắc thành Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty Vận tải thủy với hơn 100 đảng viên gồm  hiều chi bộ và đảng bộ bộ phận.

BAN LÃNH ĐẠO

lãnh đạo tiền nhiệm

Ban lãnh đạo tiền nhiệm của công ty 

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook