Vận tải
  • Một trong những hoạt động vận tải của Tổng Công ty  Vận tải thủy nội địa ngày càng có vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa liên tỉnh và tham gia vận chuyển một phần hàng hóa nội tỉnh. Hiện nay, theo chủ trương...

  • Tổng công ty Vận tải thủy là một đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị là vận tải đường thủy nội địa; xếp dỡ hàng hóa cảng sông và kinh doanh dịch...

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook