Truyền thông
Cơ chế quyết toán tiền lương đối với thợ mỏ hầm lò

Để thu hút người lao động làm việc trong hầm lò, việc trả lương đối với thợ mỏ hầm lò được thực hiện theo nguyên tắc: Nếu người lao động làm việc đạt định mức khối lượng công việc giao khoán, đảm bảo chất lượng sản phẩm và đảm bảo định mức sử dụng vật tư, thì tiền lương được đảm bảo theo mức lương chức danh công việc giao khoán. Tiền lương của thợ mỏ hầm lò không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chi phí khác do quản trị chi phí không tốt hoặc các nguyên nhân không do họ gây ra.

Theo quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/2/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc quy định mức tiền lương (tháng, ngày, giờ), hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV, cơ chế quyết toán tiền lương đối với thợ mỏ hầm lò được thực hiện như sau:

Quyết toán giữa TKV với các công ty

Quỹ tiền lương của thợ mỏ hầm lò nằm trong quỹ tiền lương chung được xác định theo đơn giá tiền lương của công ty. Quỹ tiền lương này được ban hành đơn giá tiền lương để giao khoán và quyết toán theo sản lượng hiện vật (than, quặng nguyên khai sản xuất và được điều chỉnh tăng, giảm theo các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ thực hiện).

Quỹ tiền lương cho thợ mỏ hầm lò xác định theo phương pháp nêu trên là quỹ tiền lương tối thiểu, phải đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng quỹ tiền lương của thợ mỏ hầm lò không thấp hơn tốc độ tăng quỹ tiền lương chung của công ty so với kế hoạch. Trường hợp cân đối được chi phí, có tiết kiệm được bổ sung quỹ lương thì quỹ tiền lương của thợ mỏ hầm lò cũng được tăng tương ứng theo tỷ lệ quỹ lương tăng thêm. Trường hợp công ty mất cân đối chi phí thì phải giảm tiền lương của lao động quản lý, phụ trợ và phục vụ (ngoài lò), giữ tiền lương thợ mỏ hầm lò để đảm bảo cân đối tốc độ tăng tiền lương với tốc độ tăng năng suất lao động và lợi nhuận theo quy định của Nhà nước.

Quyết toán giữa công ty với các công trường, phân xưởng

Mức tiền lương ngành nghề giao khoán theo đơn giá sản phẩm trực tiếp cho thợ mỏ hầm lò không thấp hơn 80% mức tiền lương ngành nghề được quy định tại quyết định 279.

Đơn giá tiền lương sản phẩm được tính theo sản lượng hiện vật gắn với chất lượng sản phẩm giao khoán, gắn với việc thực hiện các quy trình, quy chuẩn, đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và hiệu quả công việc. Trường hợp người lao động thực hiện tiết kiệm chi phí giao khoán thì quỹ tiền lương được bổ sung theo quy định nội bộ của công ty. Trường hợp người lao động thực hiện bội chi chi phí giao khoán thì phải phân tích rõ nguyên nhân tăng chi phí ngay trong kỳ nghiệm thu, phải xác định rõ đối tượng, nhóm đối tượng làm tăng chi phí, nguyên nhân khách quan, chủ quan. Nếu nguyên nhân khách quan, chủ quan của người quản lý thì không được giảm tiền lương của người lao động.

Trường hợp người lao động không hoàn thành định mức năng suất do các nguyên nhân khách quan hoặc do lỗi trong khâu tổ chức sản xuất mà không phải do người lao động gây ra thì công ty phải trả lương ít nhất bằng 80% đơn giá tiền lương giao khoán cho phần chênh lệch định mức hoặc trả lương ngừng việc, chờ việc trong ca.

Theo vinacomin.vn

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook